Velikost
Sporočilo
  • E-Direktiva o zasebnosti dokumentov: Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in drugih funkcij. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da lahko postavimo te vrste piškotkov na vašo napravo.

    Varovanje zasebnosti - katere piškotke uporabljamo

Socialnovarstvene storitve

PDFnatisniE-pošta

Socialno varstvene storitve so namenjene vsakemu posamezniku in mu morajo biti dostopne zaradi pomoči posamezniku, družini in skupini pri reševanju osebnih stisk, pri nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Socialno varstvene storitve se nudijo zaradi:

•preprečevanja socialnih stisk in težav,
•odpravljanja socialnih stisk in težav.

Prva socialna pomoč (PSP)
Na Centru za socialno delo jo prejme vsak, ki na center pride prvič. Če ste se znašli v stiski ali težavi pa ne veste kako bi se je lotili, je prva socialna pomoč pravi naslov. Strokovni delavci se trudimo skupaj z uporabnikom iskati poti iz stisk in težav. Vsi, ki se znajdejo v socialni stiski oz. težavi, pa ne vedo, kako se je lotiti, kje poiskati pomoč, se lahko obrnejo na službo prve socialne pomoči, ki je v okviru CSD Kranj samostojna storitev. Izvajata jo dve strokovni delavki, ki skupaj z uporabnikom »definirata« težavo oz. socialno stisko, mu pomagata prepoznati naravo njegovega problema, ter ga na podlagi ocene možnih rešitev seznanita z možnimi socialno varstvenimi storitvami in dajatvami ter z izvajalci teh storitev, ki mu v nadaljevanju lahko pomagajo. Seznanita pa ga tudi z njegovimi obveznostmi, ki sledijo, ko uporabnik neko storitev izbere.
PSP se izvaja v obliki usmerjenega razgovora v treh med seboj povezanih delih. V prvem delu strokovni delavec predstavi Center za socialno delo in sebe. Uporabniku pri tem omogoča, da o svojih stiskah in težavah posreduje čimveč pomembnih podatkov in ga hkrati spodbuja, da izrazi svojo oceno o trenutnih razmerah.
V drugem delu strokovna delavka, preko pogovora, nudi uporabniku pomoč in podporo pri prepoznavanju stisk in težav, kjer se upoštevajo uporabnikova pričakovanja in njegovi predlogi reševanja težav.
V tretjem delu strokovna delavka predstavi uporabniku možne načine reševanja ugotovljenih stisk in težav ter ga seznani z vrstami storitev, ki so na voljo pri različnih izvajalcih, seznani ga s pogoji, ki so vezane na posamezno storitev, s kriteriji za dajatve in s postopki urejanja javnih pooblastil..
V povprečju traja storitev Prve socialne pomoči 45 minut, kjer je velik del razgovora usmerjen v lastno aktivnost uporabnika, kaj lahko sami naredijo za izboljšanje situacije. Storitev je brezplačna.

Kontakt:
MOJCA VOGALR, tel.: 04/2568 737.
MAJDA SERŠEN, tel.: 04/2568 738.

Osebna pomoč
Osebna pomoč je pomoč, ki jo nudimo posameznikom, ki so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski, prognoza njihovih težav pa kaže, da bi ob ustrezni strokovni pomoči lahko v svojem okolju “normalno” živeli. Cilj storitve je, posamezniku omogočiti ohranjevanje, dopolnjevanje, razvijanje in izboljšanje njegovih socialnih zmožnosti.
Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje (oblika je odvisna od vrste težave in sposobnosti upravičenca; storitev se izvaja na podlagi sklenjenega dogovora med uporabnikom in izvajalcem, s podpisom dogovora se uporabnik zaveže k aktivnemu vključevanju in reševanju svoje osebne stiske in težave).
Svetovanje je organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju.
Urejanje je oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti ter pri tem ogroža tudi druge osebe. Za uspešno osebno pomoč je potrebno sodelovanje ključnih dejavnikov v širšem okolju.
Vodenje je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne bolezni in drugih osebnostnih težav oviran pri uveljavljanju svojih potreb in koristi oz. pri opravljanju vsakdanjih nalog.

Pomoč družini za dom
Ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami načina življenja v družini kot celoti, uporabnikom ponudimo storitev "Pomoč družini za dom". Storitev obsega:

•strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani,
•pomoč pri skrbi za otroke,
•usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.
Z različnimi oblikami svetovanja: partnersko svetovanje,družinsko svetovanje, svetovanje pred razvezo, pomagamo družinskim članom in družinam, ko postanejo stiske in težave zaradi neurejenih odnosov prehude.